Правилници и закониЗакон о изменама и допунама Закона о oсновном образовању и васпитању

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о модел установи

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Препоруке за планирање образовно-васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења за основно образовање и васпитање

Правилник о наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања

Правилник о националном оквиру образовања и васпитања

Правилник о вредновању обавезног стручног усавршавања у установи

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Документа школеУџбеници који ће се користити у школској 2019/20. години

Oбразовни стандарди за крај обавезног образовања

Распоред часова (Косјерић)

Распоред часова (Сеча Река)

Распоред часова - Обогаћена настава

Распоред по учионицама

Чланови Савета родитеља школе

Годишњи план образовно-васпитног рада за школску 2019/20. годину

Календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/20. годину

Извештај о раду школе за школску 2018/19. годину

Кућни ред

Статут школе

Додатна настава - Косјерић

Допунска настава - Косјерић

Распоред слободних активности - Косјерић

Састанци са родитељима - предметна настава - Косјерић

Састанци са родитељима - разредна настава - Косјерић

Додатна настава - Сеча Река

Допунска настава - Сеча Река

Распоред слободних активности - Сеча Река

Састанци са родитељима - предметна настава - Сеча Река

Састанци са родитељима - разредна настава - Сеча Река