Правилници и закониЗакон о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања

Правилник о вредновању квалитета рада установе (фебруар 2019. године)

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Препоруке за планирање образовно-васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења за основно образовање и васпитање

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/19. годину

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања

Правилник о националном оквиру образовања и васпитања

Правилник о вредновању обавезног стручног усавршавања у установи

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности